صاحب الزمان

دانش آموز کلاس ششم ابتدایی دبستان شرافت

صاحب الزمان

دانش آموز کلاس ششم ابتدایی دبستان شرافت

در مورد سال اسب

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۵۳ ب.ظ

  باطلب یاری ازخالق هستی


وبرج قوس.. خانه ی اسب است وزحل........امسال..ببرج قوس پای

مینهــد...برج آتشین قوس..

وسیاره ی قوس..مشتری غول پیکراست ..که دربرج اسد..خانه ی آفتاب..

می تازد..واورانوس هم درحمل ..جائیست که بره..سم برزمین میکوبد..

آری سه برج آتشین..وانوارشان درآسمان..برفرازکوههای بلنـــد..

وآتش گرم...پرکرامت..

وزحل درقوس..آرام آرام جلو وجلوترمی آید..تاآنجاکه..چشم درچشم نپتون

که ساکن برج دوماهی است..می اندازد..و...لابدلبخندکه نمی زند...!چراکه

درتربیع قرارگرفته بابزرگ دریاها..وسرشاخ شدنی ازآن سرشاخ شدنها...!

بعضی هنرمندان ..ممکن است ..بشکلهایی به شهرتشان آسیب واردآید..؟

وپالتوهای زربفت راازتنشان درآورند..

جوتخیلی..ناشی از حرکت نپتون درحوت..جایش رابه جونشاط آورحرکت مشتری

دربرج اسد میدهد..بچه ها بیشترمیتوانندموردتوجه قرارگیرند(درزمینه مد..

سینما)..لباسها شادترودرخشانترخواهندشد..موزیکهای تند(شبیه راک)..

وقدیمی..بیادخواهندآمد...(وهنرپیشه هایی مثل جیمزدین)..احساسات درجهت

ایجادنشاط وشادمانی مصرف خواهدشد..انشاا..

همینطوررخ خواهدداد..سه تربیع آخرپلوتو درجدی بااورانوس دربرج حمل..

درسال 1393..که همچنان اهمیت خواهندداشت امنیت امورهسته ای..و

حرکت جمعیتها درخاورمیانه وکشورهای عربی..خصوصا که وضعیت

T- Squareنیز درفصل بهار..بصورت یک مجتمع انرژی تاثیرگذارروی خواهد

داد......وشاخهای قدرتهای جهانی بسوی یگدیگرتیزترخواهدشد..

نپتون درحوت دربیت دوازدهم حمل(خاورمیانه)..حرکت دارد..برخی نیروهای

پشت پرده وپنهان..درحرکت جمعیتهادرخاورمیانه..دخالت داشته ودارند..

حرکت نپتون به زیان اورانوس

ولبنان وبیروت هم با برج قوس ارتباط دارند..اردوگاههای فلسطینیان مرتبط با

برج سنبله..وحرکت زحل درقوس ومشگلاتی که ممکن است بروز کند..درمرزها

..وشمال اسرائیل وتاثیربرج حوت..ونپتون درآن..وسوئ تفاهمها میتوانند خطر

آفرین باشند..سوئ تفاهمهای فرقه ای بین مسلمانان ومسیحیان..حماس هم تحت

تاثیربرج قوس است وبلندیهای جولان باحرکت سیارات درجوزامربوط میشود..

حرکت زحل درعقرب ومشتری درسرطان(بیت دوازدهم اسد=محمدمرسی)...

همزمان شدباکودتای نظامیان درمصر...درسال 1392 و..باقدرت یافتن بروج

آتش..طرفداران محمدمرسی وحرکت جمعیتها..جان تازه ای خواهندیافت..آیادر

مصرنظامیان کنارخواهندرفت؟

واما نگاهی بیندازیم به وضعیت آسمان وسیارات..هنگام تحویل سال 1393..

اول موضع سیارات ...وهمینطورآسمان درلحظه ی تحویل سال

و..بعدازآذرماه استـــکه..اگربه آسمان نگاه کنیم..زحل را می بینیم..که..

به چنگــــالهای عقرب ..نزدیک میشود..

تمام صورت فلکی وکواکبش..به طبعمریخ هستند..

سه ستاره ی پیشتـــاز وقلب العقرب(     قوس  Antares=9/46  )

که زحل طی دوسال ازاین مناطق میگذرد..وحالت تحریک وبرانگیختگی و

درگیری درهمه ی امورمربوط به برج قوس(صورت فلکی عقرب)..ممکن

است پیش بیاید...گذشته هاکه سیاره ی زحل واردقوس شده..چه اتفاقاتی افتاده؟

زحل درقوس ووقایع مهم رخداده ی همزمان:

1985 تا1988

موافقت ایران باقراردادآتش بس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران - سقوط

 هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس آمریکا

وحادثه برای زائران مکه..

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۲/۰۹
معصومه رستمی

سال اسب