صاحب الزمان

دانش آموز کلاس ششم ابتدایی دبستان شرافت

صاحب الزمان

دانش آموز کلاس ششم ابتدایی دبستان شرافت

تاریخ ترکان و مغو لان

شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ

مغولان از 9 طایفه تشکیل شده بودند. 1- قبیله تاتار و قنقرات 2- طایفه قیات معروف به بورجقین که چنگیز مغول از این طایفه بود 3- قبایل اویرات و ارلاد و جلایر 4- قوم کراییت 5- قبیله نایمان که ترک بودند 6- ترکان اویغور که از قشقایی بودند 7- ترکان قرلق 8- ترکان قراختایی چین  که چنگیز خونخوار تمام این قبایل را با هم متحد کرد و چین و ایران را مورد تجاوز و ویرانی قرار داد.


در زمان حمله چنگیز مغول به ایران پادشاه ایران سلطان محمد خوارزمشاه ترک بود که خود را اسکندر دوم می خواند. او با کشتن تجار مغول جنگ ویرانگری را اغاز کرد که ایران و تمام دنیای اسلام را به ویرانی کشاند. محمد خوارزمشاه که از نسل سلجوقیان ترک بود در این زمان به جای این که مردم را دعوت به مقاومت در برابر مغولان وحشی کند با گفتن قره تاتار گلدی پا به فرار گذاشت و همه جا در روحیه مردم ترس و تزلزل ایجاد کرد. در شهر بخارا و سمرقند مردم ان ایرانی و اریایی بودند اما نگهبانان انها ترک بودند که سربازان ترک به جای این که از جان و مال و ناموس مردم دفاع کنند به ایرانیان خیانت کردند و به این بهانه که همنزاد مغولان هستند به لشکر مغولان پیوستند و مغولان هم در روز بعد به  30000 سرباز ترک لباس مغولی پوشاندند و تمام این نامردان خاین را گردن زدند و به درک واصل کردند. چنگیز با این که با ترکها اقوام و همخون بود ترکان خوارزم را دزد و حرامزاده می دانست.

همان گونه که ذکر شد در ابتدا تمام سربازان چنگیز مغول بودند اما به تدریج که در جنگها سربازان مغول کشته می شدند سربازان ترک جای انها را می گرفتند. مثل نایمانها- کراییت ها- ترکان قبچاق- ترکان اویغور- ترکان قرلق.  و در حمله مغول به ایران- ارمنستان و اروپا 80 درصد سربازان چنگیز ترک بودند. ماتیوپاریس ذکر می کند مغولان مثل سکنه بدکار دوزخ ملخ وار روی زمین را فرا گرفتند . مردم را در خون و اتش فرو کردند. شهرها را از بن برکندند. باغها را با خاک یکسان کردند. شهری و روستایی را از دم تیغ گذراندند و اگر کسی زنده می ماند ایشان را به بدترین وضع بندگی وا می گذاشتند که علیه نزدیکان و همسایگان خود در صف اول اردوی مغول بجنگند و اگر افرادی فرار می کردند مغولان انها را تعقیب می کردند و قصاب وار به کشتن انها می پرداختند. انها زنان و دختران را اسیر می کردند همه انها را عریان می کردند . چند شبانه روز به انها به صورت گروهی و دسته جمعی تجاوز می کردند و در اخر انها و کودکانشان را به زشت ترین صورت به قتل می رساندند. مغولان به سرعت برق به اروپا رسیدند و هر کجا قدم گذاشتند انها را به فجیع ترین صورت کشتند.


حمله مغول به نیشابور.

مردم را به صحرا بردند . مردان را کشتند و زنان را اسیر کردند و بعد به قتل اوردند. اشراف شهر را به طمع مال شکنجه ها کردند. مغولان در نیشابور به بریدن سر کشتگان اقدام کردند . چنگیز دستور داد نیشابور را چنان ویران کند که در انجا بتوان کشاورزی کرد . حتی سگ و گربه شهر هم زنده نگذارند. سپاهیان تولی 7 شبانه روز بر نیشابور ویران اب بستند و در ساسر ان جو کاشتند

حمله مغول به مرو

چنگیز دستور داد علاوه بر مردم شهر تمام جانوران را نیز بکشند و کسی را اسیر نگیرند و بچه در شکم مادر زنده نگذارند و دیگر کسی انجا سکونت اختیار نکند. مغولان  شهربامیان را زیر و رو کردند و ان را ماوبالیغ یا شهر اندوه نامیدند. مغولان 90 درجه عرض جغرافیایی کره زمین از چین تا اروپا  و از شهرهای ایران مانند بخارا- سمرقند- مرو- هرات- نیشابور- مشهد - سبزوار- سمنان- طالقان- قزوین- الموت- ری- کرمان- اذربایجان- ارمنستان و....میلیونها نفر هموطن ایرانی ما را به خاک و خون کشیدند و هزاران هزار زن و دختر را به بی شرمانه ترین خالت مورد تجاوز قرار دادند.

پاسخ به پان ترکها.

پانترکها به دروغ خود را از نسل سومریها می دانند و همان گونه که اشاره شد مردم اصیل اذربایجان ایران-ترکیه و البانیای قفقاز که به غلط کشور اذربایجان نام گرفته است هیچ خویشاوندی با ترکان نداشتند. ترکان از قرنهای دراز در سرزمینهای شمال چین و مغولستان و سیبری می زیستند. اما تاریخ نگاران مبدا تاریخ ترکان را سال 545 میلادی می دانند. تاسیس حکومت ترکان از موغان خان است که در سال 553 میلادی زوزانها راشکست داد و ترکان  بر همه دشتهای شرقی تا مرزهای سرزمین کره  فرمانروایی یافتند. از میان قبایل ترک ساکن شمال چین یعنی مغولستان 500 خانواده یا قبیله اشینا را می توان نام برد که از امتزاج قبیله های گوناگون پدید امدند. وازه ترک نام مجموعه ای از اقوام و قبیله هست که در سال 439 میلادی به صحرای گوبی نقل مکان کردند و بعدها چنگیز مغول تمام این قبیله ها را با هم متحد کرد و به چین- ایران و اروپا حمله کرد.

پان ترکها و گرگ خاکستری.

درقرن ششم میلادی نام گرگ در میان ترکان از اهمیت و اعتبار فراوان برخوردار بود. خان ترکی به معنای گرگ است. در طرح حمله چین به ترکان امده است که باید تصمیم به راندن کوچ نشینان گرفت و به گرگها یا ترکها حمله برد. طبق نوشته های باستان بر پرچمهای ترکان سر گرگ نقش بسته بود. طبق افسانه ها ماده گرگی از پسری ابستن شد. ماده گرگ به سرزمین التای یا مغولستان رفت و در انجا 10 فرزند زایید  از این ده  فرزند ده قبیله ترک مغول پدید امد. اقوام ترک در قرن پنجم میلادی از اختلاط قبایل ساکن دامنه کوههای التای پدید امدند. این قبیله ها چنان با هم ترکیب شدند که صد سال بعد مجموعه واحدی تشکیل دادند که انها را ترکان باستان یا تورکیوت نامیدند.

مذهب و خدای ترکان

همان گونه که اشاره شد با توجه به سفرنامه ابن فضلان که به سرزمین ترکان سفر کرده بود گروهی از ترکان الت تناسلی مردانه را خدای خود می دانستند. در مقابل ان سجده کرده و می پرستیدند اما گروهی دیگر از انها روح اسمان را می پرستیدند مثل چنگیز مغول.چون ترکان از در امیختگی قبایل گوناگون پدید امدند معتقدات انها هم متفاوت بود. ترکان باستان قدیمی ترین نیاکان خود را گرگ زاده می دانستند. شاید مقصود از پرستش نیاکان پرستش گرگ و یا شاید انسان باشد. فردوسی از جادوگران و جادوی ترکان هم سخن گفته است. . مورخانی که از ترکان سخن گفته اند به هنگام بحث پیرامون پیکارهای چنگیز خان از افسون و جادو گری ترکان سخن گفته اند. کلمه ایل هم به معنای جمع قبیله های ترک و غیر ترک است که در ان قبیله های غیر ترک از ترکان اطاعت  و پیروی می کنند.

مبدا تاریخ ترکان

ترکان از قرنهای دراز در سرزمینهای شمال چین و مغولستان و سیبری می زیستند. اما مورخان تاریخ مبدا ترکان را سال 545 میلادی دانسته اند. موغان خان در سال 553 میلادی زوزانها را شکست داد و ترکان بر همه دشتهای شرقی تا مرزهای سرزمین کره فرمانروایی یافتند به تدریج در اسیای میانه راه یافتند و سرزمین کاشغرو ختن چین را که از هزاران سال قبل اریاییها در ان ساکن بودند تصرف کردند و زبان مردم ان نواحی ترکی شد

توران ترک نبودند. اریایی بودند

استاد بارتولد می گوید نام توران در کتاب اوستا امده است. تورانیان شاخه ای از اریاییان بودند که از فرهنگ کمتری برخوردار بودند. ایرانیان و تورانیان از یک دودمان هستند و سلسله نسب پادشاهی توران به فریدون پیشدادی می رسد. اسامی کلیه نامداران توران مانند فرنگیس- افراسیاب و تهمتن و سرزمین جغرافیای انها مانند امو دریا همه اریایی است نه چینی یا ترک. در اساتیر ایران پیرامون مرز ایران و توران داستانی وجود دارد که با نام ارش کمانگیر مربوط است. . استاد ابایف به اشتراک نام اریا در اقوام ایرانی - تورانی و سکایی اشاره دارد. دیاکونوف اقوام تور را سکایی و سرزمین انها را ایران شمال شرقی می داند. استاد ابایف هم قوم تور را همان قوم سکایی اریایی دانسته است. . مارکوارت المانی هم تورانیان را مردمی ایرانی و چادرنشین می داند که از جهت فرهنگ پایین تر از شهرنشینان بودند و میان انها و ایرانیان همواره جنگ و درگیری وجود داشت. انها ایین زرتشت را نپذیرفتند و خدای اهریمن یا دیوها را پرستش می کردند و زرتشت در جنگ با انها در بلخ افغانستان به دست یک سرباز تورانی کشته شد. از قرن ششم میلادی که ترکان به اسیای میانه راه یافتند شباهت نام ترک و توران سبب شد فردوسی به اشتباه فکر کند تورانیان ترک بودند. در حالی که انها هیچ گونه رابطه ای با چینیها و ترکان نداشتند و زبان و نزاد و سرزمین انها با هم به کلی متفاوت بود. بطلمیوس هم سرزمین تور را ناحیه خوارزم دانسته است. در اوستا از سرزمین تور به عنوان بخشی از ملک فریدون سخن رفته است. . نام تور در فصل 31 از فقره 7 بندهشن به صورت توچ ذکر شده است. میان نامهای تورانی  مانند فرنگیس با نامهای ترکی  مانند موغان خان و چینی هیچ شباهتی نیست. از قرن ششم میلادی ترکان به اسیای میانه راه یافتند . قبایل ترک غز و قبچاق در ماورالنهر سکونت گزیدند و در دشتهای اسیای میانه زبان ترکی رواج گرفت . بنا به نوشته استاد بارتولد زبان ایرانی را از میدان به در کرد.

سرزمین ترکستان چین و ترکمنستان امروز سرزمین  قوم سکاها یا اقوام اریایی است.

مردم اصیل ترکیه- اذربایجان و قفقاز اریایی بودند نه ترک

تا قرن چهارم هجری ما هیچ اثری از نامهای جغرافیایی ترکی در ماورالنهر نمی یابیم. بارتولد روسی می گوید ترکان پس از سقوط دولت سامانیان بیشتر از گذشته به ان سامان مهاجرت کردند و به تدریج نام ماورالنهر عربی به ترکستان و اکنون ترکمنستان تبدیل شد و نامهای جغرافیایی ترکی پدید امد و زبان ترکی به تدریج ایرانی را از میدان به در کرد. بازماندگان همین ترکان در زمان حمله مغول به ایران در بخارا و سمرقند ساکن بودند که به جای این که از مردم خود دفاع کنند به سربازان مغول پیوستند. استاد بارتولد عقیده دارد نامهای ترکی از قرن چهارم هجری بعد از سقوط سامانیان پدید امدند. مردم اصیل ترکستان چین- ترکمستان امروز - اذربایجان و ترکیه نه از نزاد ترکان بودند و نه ترکی سخن می گفتند. سرزمین خوارزم و امودریا و سیر دریا زادگاه زرتشت است که سرزمین خونیرث نامیده می شده است که بنا به عقیده بعضی تاریخ نگاران سرزمین اولیه اقوام اریایی ماد- پارس و پارت بوده است  نه سرزمین ترکان و مغولان. از لحاظ نزادی سرزمین ماورالنهر که در اغاز توسط اریاییان مسکون بوده نیز دچار افت ترک زدگی شد و اکنون نه تنها صحرانشینان ان سرزمین حتی مردم ترکمنستان- اذربایجان- ترکیه و قفقاز هم به زبان ترکی سخن می گویند. در حالی که ترکان اصیل زرد پوست هستند قیافه های انها مغولی است و در سیبری و مغولستان زندگی می کنند و مجسمه جد انها در موزه پایتخت مغولستان اولان باتور قرار دارد.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۱۲/۲۴
معصومه رستمی

تاریخی