صاحب الزمان

دانش آموز کلاس ششم ابتدایی دبستان شرافت

صاحب الزمان

دانش آموز کلاس ششم ابتدایی دبستان شرافت

سرود ملی

پنجشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۰۱:۵۴ ب.ظ


سرود
آواز, نغمه, آوا هیجان آمیزکه چندتن بخوانید

1 - آواز نشاط انگیز یا مهیج ( انسان پرنده ) نغمه . 2 - شعر آهنگدار دارای جنبه حماسی ملی وطنی . یا سرود پارسی . یکی از آهنگهای موسیقی قدیم . یا سرود شاهنشاهی . سرود حاکی از ستایش شاه . یا سرود ماورائ النهری . یکی از آهنگهای موسیقی قدیم . یا سرود ملی . سرود رسمی یک کشور و آن حاکی از روحیه تاریخ و سنن آن کشور است .

پهلوی (( سرت )) (( سروت )) بلوچی (( سروده )) افغانی (( سروده )) اوستا (( سراوته )) . یا خوانندگی و گویندگی مرغان و آدمیان .

ملی
( صفت ) منسوب به ملت : 1 - مربوط به ملت ( آیین دین ) . 2 - مربوط به ملت ( سکنه یک کشور ) توضیح در ایران [ ملی ] را بمعانی مختلف و گاه متضاد بکار می برند : الف - در موارد محدود بهمان معنی اروپایی ( یعنی دولتی ) استعمال کنند : صنعت ملی نفت . ب - بمعنی آنچه که تعلق بیک یا چند فرد از افراد ملت دارد - نه بهمه ملت : مدرسه ملی

ساعت دراز از روز . ساعت دراز از روز گویند . یا یکچندی از روزگار .

خوش سرود
خوش نغمه خوش آواز

نام سرود
از دهات دهستان لاشار بخش بمپور شهرستان ایرانشهر است .

سرود گویان
در حال سرود گفتن

خسروانی سرود
( اسم ) نوای خسروانی لحن شاهانه .

پهلوانی سرود
( اسم ) سرود بزبان پهلوی یا پارسی فصیح : سخنهای رستم به نای و به رود بگفتند بر پهلوانی سرود. ( فردوسی ) مغنی سحر گاه بر بانگ رود بیاد آور آن پهلوانی سرود. ( نظامی )

سرود گفتن
( مصدر ) 1 - تغنی کردن آواز خواندن . 2 - ساختن سرود .

اعتصاب ملی
اعتصابی که بوسیله تشکیلات سندیکائی داخلی اعلام و ایجاد گردد و عوامل خارجی آنرا تحریک و تقویت ننموده باشد .

باغ ملی
تفرجگاههای عمومی

سردار ملی
سالار ملی ابن حاجی حسن قراجه داغی سردار مشروطه (ف.1332 ه.ق.1229ه.ش.) وی شخص اول از دو مدافع مشهور به تبریز است در برابر قشون محمد علی شاه قاجار ( 11 ماه تمام از 23 جمادی الاول تا 8 ربیع الثانی 1327 ه.ق. ) . چون در ین مدت در راس جمیع مجاهدان تبریز و ارامنه و قفقازیان بود و مقاومت شدید تبریزیان در مقابل قشون عظیم دولتی منحصرا تحت راهنمایی و قیادت شخص او اداره میشد تدریجا شهرت وی از داخل بخارج ایران سرایت کرد وصیت شجاعت و مردانگی او باقطار جهان رسید . در اواخر چون کار اهل تبریز بواسطه محاصره و نرسیدن آزوقه بسیار سخت شده بود پس از مذاکره مابین قونسولهای روس و انگلیس و تصویب دولتین قرار بر این شد که عده ای از قشون روس به تبریز آمده راه جلفا را باز کنند و در روز یکشنبه هشتم ربیع الثانی 1327 عده ای از قشون روس به تبریز وارده شده راه جلفا را باز کردند و محاصره تبریز پایان یافت و راه برای ورود آزوقه باز شد و قشون دولتی از اطراف تبریز متفرق شدند . باین ترتیب وظیفه ستارخان و باقرخان در دفاع تبریز و دفاع مشروطه بپایان رسید ولی چون بواسطه حضور قشون روس در تبریز موقع خطرناکی برای ایشان ایجاد شده بود در اواخر جمادی الاخره 1327 به قونسولخانه عثمانی پناهنده شدند . در روز 8 ربیع الاول 1328 ستارخان و باقر خان تحت فشار روسها تبریز را ترک گفتند و بتهران آمدند و در سی ام رجب همان سال در پارک اتابک که منزلگاه آنان و مجاهدان ایشان بود جنگ سختی بین قشون دولتی که میخواستند مجاهدان را خلع سلاح کنند و بین مجاهدان که این تقاضا را نمی پذیرفتند روی داد و عاقبت قشون دولتی غالب آمده سی تن را کشته و سیصد تن را اسیر کردند و ستارخان مجروح و باقر خان اسیر گردید . پس از ختم غایله دولت در حق ستارخان و باقر خان شهریه ای مناسب شان ایشان برقرار کرد . چهار سال بعد از این واقعه ستارخان بر اثر زخم پا که از عواقب جنگ مذکور بود وفات یافت .

لقبی است که به ستارخان داده اند

اقتصاد ملی
( وزارت ) وزارت پیشه و هنر

ملی کردن
( مصدر ) در اختیار ملت ( که دولت نمایندگی آنرا دارد ) قرار دادن : [ ملی کردن صنعت نفت . ]

سرود سرا ی
( صفت ) آنکه سرود خواند سراینده مغنی .

سرود گو ی
( صفت ) آنکه سرود خواند سراینده مغنی .

انجمن آثار ملی
در سال 1304 ه. ش . انجمنی بنام فوق مرکب از جمعی از دانشمندان و رجال معروف برای حفظ آثار باستانی و تعظیم و تکریم رجال تاریخی در تهران تشکیل گردید و نخستین قدم را برای ساختمان آرامگاه فردوسی در طوس برداشت و پس از انعقاد جشن هزاره فردوسی و ساختن آرامگاه مذکور تعطیل شد و مجددا در 1323 دایر گردید و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است . در این مدت به انعقاد جشن هزاره ابن سینا و ساختمان آرامگاه وی ساختمان آرامگاه سعدی ساختمان آرامگاه نادر ساختمان آرامگاه خیام و تعمیر آرامگاه عطار و انتشار یک سلسله کتب توفیق یافته است 0

در سال 1304 ه0 ش 0 انجمنی به نام فوق مرکب از جمعی از دانشمندان و رجال معروف برای حفظ آثار باستانی و عظیم و تکریم رجال تاریخی در تهران تشکیل گردید و نخستین قدم را برای ساختمان آرامگاه فردوسی در طوس برداشت و پس از انعقاد جشن هزاره فردوسی و ساختن آرامگاه مذکور تعطیل شد 0 و مجددا در سال 1323 دایر گردید و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است 0

مجلس شورای ملی
یکی از مجالس قانونگذاری ایران

پارک ملی یلوستون
ناحیه از اتازونی در شمال غربی ویومینگ

بانک ملی ایران
در اردیبهشت 1306 ه. ش . قانونی از مجلس شورای ملی گذشت که به موجب آن دولت مامور تاسیس بانکی برای پیشرفت امور بازرگانی و کشاورزی و پیشه و هنر گردید . سرمایه این بانک طبق قانون 150 میلیون ریال پیش بینی شده بود که از محل فروش جواهر سلطنتی و خالصجات میبایستی تامین شود . لیکن موضوع فروش جواهر سلطنتی عملی نگردید . از فروش خالصجات نیز سرمایه کافی بدست نیامد . به همین جهت دولت تصمیم گرفت که 20 میلیون ریال سرمایه مقدماتی بانک داده شود . پس از تصویب این تصمیم بوسیله کمیسیون دارایی مجلس بانک ملی ایران در شهریور 1307 رسما افتتاح یافت . چون امتیاز چاپ و نشر اسکناس به بانک شاهنشاهی داده شده بود بر اثر مذاکرات و اقداماتی که صورت گفت در اسفند ماه 1310 حق انتشار اسکناس از بانک شاهی گرفته و به بانک ملی داده شد . ازین تاریخ بانک مذکور سیاست پول کشور را در دست گرفت . سرمایه فعلی بانک ملی 300 میلیون ریال می باشد توسعه عملیات بانک و تشیید روابط بانکی با کشور های بیگانه بانک ملی را بیش از پیش مجهز نموده است . برای انجام داد و ستد پولی و کمک و مساعدت بازرگانی در سراسر کشور شعبه دارد . یکی از اقدامات مفید این بانک ایجاد صندوق پس انداز است . عمارت جدید بانک ملی مرکز در اوایل اردیبهشت 1315 ه. ش . افتتاح شد . بانک کذکور در مرداد 1339 به دو قسمت مجرا تقسیم گردید نخستین به نام [ بانک ملی ایران ] و دوم بنام [ بانک مرکزی ایران ] نامیده شد . بانک ملی ایران بانکی است تجارتی و به کار های بانکی و بازرگانی اشتغال دارد ولی بانک مرکزی بانک مادر است که به منظور هدایت دستگاه پولی و اعتباری کشور ایجاد شده و ناشر اسکناس و ناظر ارز و اعتبارات بانکهای دیگر می باشد .

دانشگاه ملی ایران
در اسفند 1338ه. ش. در تهران افتتاح شد. هیئت موتمنان دانشگاه مرکب است از : وزیر دربار وزیر فرهنگ مدیر کل بانک مرکزی ایران رئیس اطاق بازگانی مدیر عامل بنیاد پهلوی یک نماینده از مجلس سنا دو نماینده از مجلس شوری حداقل سه تن از شخصیتهای علمی و اقتصادی کشور و رئیس دانشگاه ملی ایران برای مدت پنج سال امور دانشگاه را اداره میکنند .این دانشگاه شامل : دانشکده بانکداری و علوم مالی و اقتصادی دانشکده معماری دانشکده پزشکی و دانشکده زبانهای خارجی است .

کنگره ملی هند
بزرگترین حزب هند که از بدو استقلال آن کشور تا کنون قدرت دولتی را در دست دارد . این حزب اکنون بیش از 4600000 عضو و 347 نماینده در شورای مرکزی و 179 نماینده در مجلس سنا دارد . هدف حزب کنگره ملی هند بهبود و پیشرفت مردم از راه قانونی و مسالمت آمیز سازمانهای صنایع کشاورزی و بازرگانی میباشد . این حزب در سال 1885 م . بدست عده ای از میهن پرستان و آزادیخواهان هند بوجود آمد . نخستین جلسه رسمی آن در شهر بمبئی تشکیل شد. شخصیتهای بزرگی مانند مهاتما گاندی ابوالکلام آزاد محمد علی جناح راجند را پراشاد و جواهر لعل نهرو در رهبری حزب دست داشته اند .

شرکت ملی نفت ایران
در 29 اسفند 1329 ه.ش . مجلس سنا و محل شوری کمیسیونی بنام [ کمیسیون نفت ] تشکیل دادند . کمیسیون پس از چند ماه مطالعه و مباحثه ماده ای قانونی به مجلسین پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه صنعت نفت در سراسر ایران ملی است و عملیات اکتشاف و استخراج و بهره برداری از آن بعهده دولت ایران است . در اردیبهشت 1330 ه.ش . قانون دیگری موسوم به قانون خلع ید از تصویب مجلیسن گذشت و دولت ایران شرکتی بنام [ شرکت ملی نفت ایران ] تشکیل داد و امور صنعت نفت را در اختیار خود گرفت .فصل اول از [ قانون مربوط باساسنامه شرکت ملی نفت ایران ] که بتصویب مجلسین رسیده ازین قرار است: [ ماده 1 - شرکت ملی نفت ایران که بموجب قانون مروخ 9 اردیبهشت 1330 تاسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را بر طبق مقرارات این اساسنامه و قانون تجارت اجرائ خواهد نمود ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است . شرکت میتواند شعب یا نمایندگیهایی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تاسیس نماید ماده 3 - سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم و پنجاه در صد آن بصورت منقول و غیر پرداخت شده است . نسبت به پنجاه درصدد بقیه صاحبان سهام متعهد میباشند که بتقاضای هیئت مدیره شرکت و تصویب شورای عالی نفت آنرا پرداخت نمایند . سهام شرکت کلا متعلق بدولت ایران و غیر قابل انتقال است . کلیه تاسیسات صنعت نفت واقع در حوزه قرار داد فروش نفت مصوب 7 آبان 1333 که حق استفاده قسمتی از آن بشرکتهای عامل نفت ایران واگذار گردیده علاوه بر سرمایه مذکور متعلق بشرکت و جزو دارائی و اندوخته آن میباشد ] . در فصل دوم آمده : [ماده 4 - موضوع شرکت و حدود عملیات آن در سر تا سر کشور و فلات قاره بشرح زیر است: الف - تفحص و نقشه برداری و اکتشاف نفت و گاز طبیعی و هیدرو کاربور های دیگر ( اعم از مایع و جامد ) استخراج و تصفیه و ساختن و عمل آوردن فر آورده های و نفتی و هر گونه عملیات بمنظور قابل عرضه کردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن ] .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۱۱/۲۴
معصومه رستمی

علمی